Samen meer. Meer samen!

In Etten-Leur hebben we 8 brede scholen waar verschillende disciplines samenkomen rondom het basisonderwijs. Denk aan een peuterspeelzaal en mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten. ook praktische zaken als een gymzaal en buitenschoolse en tussenschoolse opvang. Ook huisvesten we kinderopvang van 0-4 jaar en onderscheiden we brede scholen plus. Deze brede scholen zijn ook uitgerust met een wijkfunctie en ruimte voor bijzondere doelgroepen.

Meer lezen:  Brede Scholen Etten-Leur: visie 2015-2025

 • Brede school De Pijler
 • Brede school Het Voortouw
 • Brede school De Hasselbraam
 • Brede school Sonate
 • Brede school Den Overkant
 • Brede school De Vleer
 • IKC de Vincent
 • Brede school De 4 Heemskinderen
Visie
De brede school maakt onderdeel uit van de lokale samenleving. De brede school draagt actief bij aan de kwaliteit van de omgeving, én maakt actief gebruik van de kwaliteiten in de buurt. Brede school Etten-Leur streeft naar een verbetering van ontwikkelingskansen van kinderen in hun diverse leefmilieus: op school, bij de kinderopvang, in het gezin en in de vrije tijd. Brede school Etten-Leur werkt aan de brede ontwikkeling van kinderen: cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. De brede school stimuleert kinderen om zelf, in hun eigen omgeving, de beste melange aan ontwikkelingsmogelijkheden te vinden. Brede school Etten-Leur bevordert de sociale competenties van kinderen en stimuleert hen actief deel te nemen aan de samenleving.
5 Resultaatgebieden
De brede scholen hebben samen de volgende 5 resultaatgebieden voor de toekomst bepaald:
 1. Elke brede school is hart van de wijk
 2. Elke brede school is een geïntegreerde pedagogische voorziening voor kinderen tussen 0-13 jaar
 3. Elke brede school biedt een veilig, sluitend, uitdagend en samenhangend dagarrangement
 4. “Heel Etten-Leur leest”; ook volwassenen die laaggeletterd zijn
 5. Aandacht voor zorg en ondersteuning mede in relatie tot passend onderwijs, wijkteams en het jeugdzorgbeleid
Organisatie & beleid

Het ontwikkelen van beleid voor de brede scholen Etten-Leur , het monitoren , evalueren en bijstellen daarvan vindt plaats in de themagroep Brede scholen. Daarin zijn alle sectoren zoals, onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en de gemeente vertegenwoordigd.

Dit beleid wordt uitgevoerd door de MT’s van de verschillende brede scholen die door de manager brede school worden aangestuurd. Aan het eind van het schooljaar maken de Managementteams van de verschillende brede scholen  een jaarverslag en maken op basis van de evaluatie van het afgelopen jaar een jaarplan voor het daarop volgende schooljaar.

Het beheer van de verschillende brede scholen valt onder verantwoordelijkheid van de Beheerstichting, met vertegenwoordiging van de  verschillende organisaties Zij beheert de middelen (ingebracht naar rato door de partners) organiseert het onderhoud en regelt de personele inzet door de facilitair medewerkers op de verschillende locaties.

Voorzieningen binnen de brede school
Brede scholen bieden onderdak (of in de directe nabijheid) aan voorzieningen voor:

Kinderopvang 0-4 jarigen Basisonderwijs, Naschoolse activiteiten, Sportactiviteiten, Buurtfunctie, Opvang van bijzondere groepen

Samenwerking op inhoud
Binnen de brede scholen werken we samen op de volgende thema’s waarbij brede scholen zich kunnen profileren door accentverschillen. Dagarrangement. Kinderen wordt gedurende de dag van 7.00-19.00 een gesloten, op elkaar afgestemd, uitdagend en veilig dagarrangement geboden. Gedurende de dag worden de overgangsmomenten goed begeleid vanuit de afspraken over de warme overdracht  die de verschillende organisaties daarover maken. Ouders kunnen met een gerust hart naar hun werk gaan en kunnen daardoor zorg en arbeid verantwoord combineren. VVE/Doorgaande lijn. In de voor–(0-4 jr) en vroegschoolse educatie (groep 1/2) wordt volop samengewerkt tussen de verschillende organisaties om kinderen die mogelijk een achterstand  hebben of kunnen ontwikkelen extra te begeleiden om zo te voorkomen  dat ze met een (te grote)achterstand starten in het basisonderwijs. Belangrijke elementen daarin zijn de warme overdracht wanneer een VVE kind naar de basisschool gaat en het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind zodat ook thuis alles uit de kast wordt gehaald om toe te werken naar een goed start op de basisschool. Pedagogische dialoog. Vanuit het elkaar en elkaars werk kennen en het op elkaar afstemmen van werkwijzen,  begeleiden de medewerkers uit de te onderscheiden organisaties de kinderen zoveel mogelijk als een team. Zorg. Leren vindt  overal plaats, thuis, op school en in de vrije tijd. Kinderen leren op verschillende manieren, de een meer door doen, zelf proberen en beleven, de ander meer door luisteren e/o zien. In het kader van de brede school proberen we deze potenties zoveel mogelijk te benutten en extra te faciliteren. Op de volgende thema’s(voor) lezen, gezonde leefstijl en bewegen, cultuur en natuur en milieu, wordt volop samengewerkt zodat wat onder schooltijd geleerd wordt na schooltijd, thuis en in de vrije tijd een vervolg en of verdieping of verbreding kan krijgen. Dit kan door deelname aan naschoolse activiteiten op gebied van natuur, cultuur of , kennismakingsprogramma’s met sporten, en scouting en andere verenigingen , Vervolgens kunnen kinderen bij verdergaande belangstelling echte verdieping zoeken door lid te worden van vereniging of club op dat gebied Zo wordt versterkt, verbreed en op een andere manier mogelijk extra beklijft wat op school geleerd is of waar belangstelling voor is ontstaan.
Contact
Heb je inhoudelijke vragen? Die beantwoorden we graag. Neem daarvoor contact op met de manager brede scholen van de gemeente Etten-Leur. Mail